TPM3D | چاپ سه بعدی | پودر پلیمر

TPM3D | چاپ سه بعدی | پودر پلیمر

  • Precimid1130 92A (TPU) | پودر پلیمر

Precimid1130 92A (TPU) | پودر پلیمر


ویژگی برنامه
نرمیمواد الاستیک
مقاومت در برابر ضربه
عملکرد میراپینگ لرزش خوب
قابلیت استفاده مجدد بالا
مقاومت در برابر گرما
مقاومت در برابر خفیف و مقاومت در برابر آب
آبشویی های مهر
قطعات مرطوب کننده لرزش خودرو و انزوای بافر
محافظ نرم
نامحلول های ورزشی
صحنه هایی که نیاز به صورت پذیری سطح بالا دارند  • جزئیات پرودکات