پرینتر لیزری انتخابی sintering | لیزر انتخابی پرینتر Sintering در چین | trumpsystem

پرینتر لیزری انتخابی sintering | لیزر انتخابی پرینتر Sintering در چین | trumpsystem

میز جلو یانچنگ-۲

میز جلو یانچنگ

تصاویر نمونه های یانچنگ

تصاویر شرکت یانچنگ

بیمارستان چن شینگهای

دیوار برند