پزشکی

پزشکی

پزشکی

راهنمای پیچ گردن رحم

زیست سازش پذیری قدرت بالا، دقت ابعادی استفاده مجدد بالا

آهوهای ارتوتیک

مقاومت در برابر ضربه مواد نرم و الاستیک جذب شوک خوب با بهره گیری بالا مقاومت در برابر حرارت مقاومت در برابر خفیف و مقاومت در برابر آب

راهنمای جراحی خونریزی مغزی

عملکرد درک خوب,اندازه دقیق قابلیت استفاده مجدد بالا

بالش گردنی

مواد نرم و الاستیک، مقاومت در برابر ضربه، جذب شوک خوب، بهره برداری بالا، مقاومت در برابر حرارت، مقاومت در برابر خفیف و مقاومت در برابر آب

فیکاتور خارجی مچ دست

مقاومت در برابر ضربه، استفاده مجدد بالا از سختی عالی تغییر شکل حرارت

فیکاتور خارجی پا

عملکرد درک خوب اندازه دقیق قابلیت استفاده مجدد بالا

اسکولیوز ارتز

قدرت بالا; دقت اندازه نرخ استفاده مجدد بالا

توصیه خواندن