چاپ سه بعدی | PM3D | sls چاپ پودر پلیمر

چاپ سه بعدی | PM3D | sls چاپ پودر پلیمر

  • Prcimid1171Pro BLK (PA12) | پودر پلیمر

Prcimid1171Pro BLK (PA12) | پودر پلیمر


ویژگی برنامه
دقت اندازه
قدرت بالا
 
ساختار پیچیده
ظرف غذا
ابزار پزشکی  • جزئیات پرودکات
خواص مکانیکی روش آزمون متریک
رنگ قسمت بصری خاکستر سیاه
تراکم دین ۵۳۴۶۶ -g/cm³
کشیده شدن در زمان استراحت ASTM D638 10-12%
قدرت خمشی اس تی ام دی۷۹۰ 70 MPa
مدول خمشی اس تی ام دی۷۹۰ 1,480 MPa
دمای انحراف قلب 0.45mpa ASTM D648 - °C
دمای انحراف قلب 1.82mpa ASTM D648 -°C
مدول کششی ASTM D638 2,000 MPa
استحکام کششی ASTM D638 49 MPa
قدرت ضربه IZOD با شکاف ASTM D256 - J/M
قدرت ضربه IZOD بدون شکاف ASTM D256 - J/M
پودر پلیمر